Vision/Visie

To equip our learners at Roodebeeck with the strengthening of reading, writing, mathematical and life skills as well as communication.

Om ons leerders by Roodebeeck toe te rus deur die versterking van lees, skryf, wiskundige en lewensvaardighede asook kommunikasie.

Mission/Missie

To lay a good foundation for further education through quality teaching and learning on a daily basis, in a safe environment for all.
To ensure diversity through the implementation of a holistic approach.
To create a platform for empowerment of all stakeholders.

Om 'n goeie grondslag te lê vir verdere opleiding deur kwalitetit onderig en leer op 'n daaglikse basis, in 'n omgewing waar almal veilig voel.
Om diversitetit te verseker deur die implementering van 'n holistiese benadering.
Om 'n platform te skep vir die bemagtiging van alle belanghebbendes.